Административни услуги

  1. Наименование на административната услуга


  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

  1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

   

  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);
  • Наредба за предучилищното образование (чл. 36);
  1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
   Директорът на училището/детската градина
  1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.


  За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.

   

  1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

  Услугата не се предоставя по електронен път

   

  1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

               Безсрочен

   

  1. Такси или цени.

  Не се дължат

  1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

  Регионално управление на образованието

  Министерство на образованието и науката

  1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

   

  1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

                                               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Начини на получаване на резултата от услугата

  Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

  © 2017 All Rights Reserved. Designed By SVETLOPIS

  Please publish modules in offcanvas position.